THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (13F)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 19  tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO
LỊCH THI TỐT NGHIỆP
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (13F)

Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Giáo dục mầm non liên thông vừa làm vừa học (lớp 13F), nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Lịch thi 

Thời gian thi

ngày 30/9/2018

Môn thi

Hình thức thi

Phòng thi

Từ 7 giờ 30

đến 9 giờ 30

Kiến thức cơ sở ngành

Thi tự luận

A 301, A302, A303

(xem danh sách phòng thi)

Từ 13 giờ 30

 đến 15 giờ 30

Kiến thức chuyên ngành

Thi tự luận

2. Đối tượng được thi

- Học viên lớp khóa 13F/12F đã học xong chương trình theo quy định và không còn học phần nào có điểm dưới 5.0 (thang điểm 10) đồng thời không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật. (xem danh sách tại đây)

- Học viên các khóa10 F, 11F,12F đã thi nhưng chưa đậu: Trượt môn nào thi môn đó. Các học viên có nhu cầu thi lại phải làm đơn nộp tại P. Đào tạo trước ngày 27/9/2018 và nộp lệ phí thi lại theo quy định.

Có gì chưa rõ, vui lòng liên hệ P. Đào tạo: ĐT: (0254) 3826644 vào giờ hành chính.

 

 

 

TL/HIỆU TRƯỞNG

          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

       (Đã ký)

          ThS. Nguyễn Thiện Thắng