KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2018

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 10 NĂM 2018 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(01 đến 07/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 7 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 3 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 07

 

II

(08 đến 14/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HKV

và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 4 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 14

 

III

(15 đến 21/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 10 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 5 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 21

 

IV

(22 đến 28/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 11 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 10 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 6 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 28

 

Lưu ý: - Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp K42 (lần 2) vào ngày 13/10/2018. Thành phần theo triệu tập.

- Các khoa gửi đăng ký TTSP theo hướng dẫn tại văn bản số 03 ngày 04/9/2018 (đã gửi về khoa đầu tháng 9/2018) trước ngày 15/10/2018.

 

 

Bà Rịa, ngày 24 tháng 9 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng