KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 42

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

  Số:  02 /CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bà Rịa, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

 THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 42

           Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh cuối khóa năm 2018, nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh trung cấp Khóa 42 cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Những học sinh thi rớt ở lần thi tốt nghiệp thứ nhất (rớt môn nào phải thi lại môn đó): Những học sinh này phải đóng lệ phí thi lại theo quy định;

- Những học sinh chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 1, đến ngày 06/10/2018 đã tích lũy đủ điều kiện dự thi (kể cả những học sinh của các khóa 38, 39, 40 và 41);

2. Nội dung thi: Môn thi và nội dung từng môn giống thi tốt nghiệp lần 1 của khóa 42.

3. Lịch thi

Ngày

Giờ bắt
đầu thi

Môn thi

Hình thức thi

Phòng thi

Sáng 13/10/2018

(thứ 7)

7: 30

Giáo dục chính trị

Trắc nghiệm trên máy vi tính

Cụ thể sẽ thông báo trên Website của trường vào ngày 11/10/2018

Chiều 13/10/2018

(thứ 7)

13: 30

Lý thuyết tổng hợp nghề

Tự luận

Sáng 14/10/2018

(chủ nhật)

7: 30

Thực hành nghề

- Mầm non: Làm bài trên giấy.

- Kế toán và Văn thư: Làm bài trên máy vi tính.

Lưu ý

- Những học sinh có nhu cầu thi lại phải nộp đơn đăng ký và lệ phí thi lại theo quy định tại Phòng Đào tạo (P. 301) trước ngày 06/10/2018.

- Để được công nhận tốt nghiệp, ngoài việc thi đậu tốt nghiệp học sinh phải nộp đầy đủ các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học theo quy định của nhà trường (nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 13/10/2018).

Nơi gửi:

- Khoa Tiểu học và Kinh tế;
- Website của Trường;
- Lưu: ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thiện Thắng