Thông báo số 02-Hội thảo khoa học quốc tế: Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường ĐH đáp ứng CMCN 4.0