Thông báo số 02- Hội thảo khoa học quốc tế ICTER 1: Đào tạo giáo viên trong bối cảnh CMCN 4.0