LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 42 (Thi ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2018)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

   Số:  11 /CĐSP - ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 42
(Thi ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2018)

           Tiếp theo Thông báo số 02 ngày 08/8/2018 về Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ trung cấp lần 2 khóa 42, nhà trường thông báo lịch và phòng thi cụ thể như sau:

 

Ngày

Giờ vào phòng thi

Môn thi

Hình thức thi

Phòng thi

Sáng 13/10/2018

 

7: 30

Giáo dục chính trị

Trắc nghiệm trên máy vi tính

Phòng máy tính

B 205

Chiều 13/10/2018

 

13: 30

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Tự luận

A301

Sáng 14/10/2018

 

7: 30

Thực hành nghề nghiệp

Tự luận

A301

Lưu ý:

- Thí sinh phải có mặt trước 15 phút so với giờ vào phòng thi và nhớ mang theo thẻ học sinh hoặc giấy tờ tùy thân khác còn giá trị sử dụng để trình giám thị khi vào phòng thi.

- Theo dõi trên Website của Trường để biết kết quả thi và kết quả xét công nhận tốt nghiệp từ ngày 22/10/2018.

 

Nơi gửi:

- Ban coi thi;
- Website của Trường;
- Lưu: ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thiện Thắng