HỦY KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HSSV HỆ CHÍNH QUY

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số:  343/QĐ – CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 24 tháng 10 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy

 HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

      Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/TT - BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

      Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/QĐ-BGD ĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Văn bản số 140/TB-CĐSP, ngày 12  tháng 3  năm 2018 của Hiệu trưởng về việc thông báo hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy;

      Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ngày 17/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Hủy kết quả học tập các môn học của 12 SV cao đẳng hệ chính quy Khóa 16 và 22 HS trung cấp hệ chính quy Khóa 40 (có danh sách kèm theo); hủy kết quả học tập và các chứng chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo của các HS trung cấp hệ chính quy Khóa 38 vì đã hết thời gian học theo quy định.

      Riêng trường hợp sinh viên Bùi Hồng Phong (Khóa 16) được bảo lưu kết quả thêm 01 năm (đến hết ngày 01/10/2019) vì tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

      Điều 2. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trưởng các khoa, các bộ phận liên quan và các sinh viên, học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:

-       BGH ;
-       Như điều 3;
-       Lưu: Phòng ĐT, P.CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH