KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2018

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 11 NĂM 2018 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(29/10 đến 04/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 12 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 11 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 7 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 04

 

II

(05 đến 11/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 13 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 12 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 11

 

III

(12 đến 18/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 14 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 13 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 18

 

IV

(18 đến 25/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 15 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 14 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 10 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 25

 

V

(26/11 đến 01/12)

Học bù các ngày nghỉ của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 15 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 11 của HKI

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 02/12

 

Lưu ý: - Các GV giảng dạy Khóa 20 nộp đề và bảng điểm thành phần của học kỳ 1 đúng quy định.

 

 

Bà Rịa, ngày 27 tháng 10 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng