THỜI KHÓA BIỂU - HKII - NĂM HỌC 2018-2019

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

- Thời khóa biểu K20 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 16.12.2018

  Lớp 20M1 và 20M2 sẽ học từ ngày 22.4.2019 đến ngày 18.05.2019

 Danh sách học phần HỦY K20 (tải về)

- Thời khóa biểu K21 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 12.12.2018

- Thời khóa biểu K22 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 03.12.2018

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

- Thời khóa biểu K43 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 12.12.2018

- Thời khóa biểu K44 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 19.11.2018

Ghi chú: Lịch dạy và phòng học có thể thay đổi do phụ thuộc kết quả đăng ký học phần tự chọn của sinh viên