KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2018


SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 12 NĂM 2018
 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(03 đến 09/12)

Ôn thi HKV (K20)

 và HKIII (k43)

Học bù các ngày nghỉ của HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 12 của HKI

Học theo Thời khóa biểungày 02

II

(10 đến 16/12)

Ôn và thi HKV (K20)

 và HKIII (k43)

Ôn thi HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 13 của HKI

 

14F: Thi học kỳ theo lịch  ngày 16.

15F: Học theo Thời khóa biểu ngày 16

III

(17 đến 23/12)

Thi HKV (K20)

 và HKIII (k43)

Ôn và thi HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 14 của HKI

 

14F: Nghỉ

15F: Học theo Thời khóa biểu ngày 23

 

IV

(24 đến 30/12)

Học theo Thời khóa biểu tuần 1 của HKVI (K20) và HKIV (k43)

Riêng 20M đi TTSP theo kế hoạch mới

Thi HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 15 của HKI

 

14F: Nghỉ

15F: Học theo Thời khóa biểu ngày 30

 

Lưu ý: - Các GV theo dõi lịch coi và chấm thi học kỳ để thực hiện đúng kế hoạch.

(có bổ sung lịch coi thi lớp VLVH 14F vào ngày 16/12)

 

 

Bà Rịa, ngày 26 tháng 11 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng