BIÊN BẢN GÓP Ý, ĐÁNH GIÁ GIỜ HỘI GIẢNG NĂM HỌC 20 - 20

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN GÓP Ý, ĐÁNH GIÁ GIỜ HỘI GIẢNG NĂM HỌC 20...  -  20...

Cấp hội giảng (Tổ/ Khoa/ Trường ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm nay, tại ................................................................, vào lúc ....... giờ......phút ngày....... tháng...... năm........., Các thành viên được phân công dự giờ đã họp để góp ý và đánh giá giờ dạy :.....................................................;  Lớp:..........                                                                 của giảng viên ............................., thuộc bộ môn ............. . . . . ., khoa .................. tiết........., ngày........tháng....... năm 20......; phòng học: . . . . . . . .

            Thành phần tham dự :

- Ban giám khảo gồm : ...................................................................... 

- Các thành viên khác gồm : ................................................................ 

- Người chủ trì : .............................................; Thư ký: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Sau khi nghe giảng viên tự đánh giá giờ giảng của mình, các thành viên đã đóng góp ý kiến như sau : (Tóm tắt những ý chính của từng ý kiến)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.Tổng hợp các nhận xét (do chủ trì kết luận)

+ Ưu điểm nổi bật nhất của giờ giảng :.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ Nhược điểm nổi bật nhất của giờ giảng : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ Đề nghị (nếu có) ............................................................................................................................................................. 

3. Tổng hợp điểm đánh giá của các thành viên Ban giám khảo : (Thư ký ghi theo phiếu đánh giá của các cá nhân và tính thành điểm trung bình)

Các thành viên

 

Điểm đánh giá

 

Điểm trung bình (Làm tròn đến 0,01)

Thành viên thứ 1

 

 

               =        Điểm tổng

                   Tổng số thành viên

 

               = ...........= ...........điểm

 

Thành viên thứ 2

 

Thành viên thứ 3

 

Thành viên thứ 4

 

Thành viên thứ 5

 

....

 

 

 

Tổng cộng

 

 

4. Kết luận : Giờ giảng được xếp loại : .....................(Dựa vào điểm trung bình)

- Giờ được xếp loại Giỏi (nếu tổng từ 40 điểm trở lên)

- Giờ được xếp loại Khá (nếu tổng đạt từ 30 đến dưới 40 điểm) 

- Giờ được xếp loại Đạt (nếu tổng từ 20 đến dưới 30 điểm)  

- Giờ xếp loại Yếu (nếu tổng dưới 20 điểm)

 

Ghi chú : - Biên bản này (kèm bản đánh giá cá nhân của các giám khảo) nộp về Phòng NCKH & QHQT (đối với các giờ hội giảng cấp trường)

- Không xếp loại các giờ giảng mà nội dung bài học không nằm trong chương trình theo quy định.

Thư ký

GV được đánh giá

Chủ trì