THAY ĐỔI THỜI GIAN TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian tuyển sinh văn bằng 2 hệ cao đẳng chính quy năm 2018

 

      Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã có thông báo tuyển sinh văn bằng 2 hệ cao đẳng chính quy năm 2018.

      Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh văn bằng 2 hệ cao đẳng chính quy năm 2018 như sau:

     - Thời gian nộp hồ sơ: Đến ngày 29/03/2019.

     - Thời gian dự thi năng khiếu ( đối với ngành Giáo dục Mầm non): Sáng chủ nhật, ngày  07/04/2019.

     - Thông báo kết quả: Trước ngày 12/04/2019.

      Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo (Phòng 301, Khu Hiệu bộ), Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách mạng Tháng tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.826.644. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH