PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG (M1 & M2) (Áp dụng từ năm học 2010 - 2011)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG LÝ THUYẾT (M1)

(Áp dụng cho năm học 2010 - 2011)

Giờ hội giảng cấp (tổ, khoa, trường) :. . . . . . . . . . . . . .

Họ & tên CBGD được đánh giá : ............................; Học phần: ....................................

Bài : ................................................................................................................

Lớp: ......; Khoa :......................; Tiết thứ:.....; Ngày:....../....../.....      ; Phòng học:...........

Các tiêu chí đánh giá

R.tốt

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

01

Đảm bảo lượng thông tin, tính khoa học của bài giảng

 

 

 

 

 

01

Tính cập nhật, mở rộng, ứng dụng cuả bài giảng

 

 

 

 

 

03

Đảm bảo kế hoạch môn học

 

 

 

 

 

04

Sử dụng các phương pháp sư phạm thích hợp

 

 

 

 

 

05

Kỹ năng trình bày, tính thuyết phục của bài giảng

 

 

 

 

 

06

Mức độ sinh viên tham gia phát biểu, thực hành

 

 

 

 

 

07

Khai thác các phương tiện, công cụ dạy học

 

 

 

 

 

07

Khả năng bao quát lớp, sử dụng thời gian hợp lý

 

 

 

 

 

09

Tính chuẩn mực trong tác phong nhà giáo

 

 

 

 

 

10

Bài giảng in, giáo trình, tài liệu tham khảo đi kèm

 

 

 

 

 

II. Các nhận xét bổ sung:

  1. Ưu điểm nổi bật nhất của giờ giảng:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

  1. Nhược điểm nổi bật nhất của giờ giảng :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

III. Kết luận :

- Số tiêu chí được đánh giá Rất tốt     :                             ........x 5  điểm = ..........điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Tốt          :                              ........x 4  điểm = ..........điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Khá         :                             ........x 3  điểm = ..........điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Đạt          :                             ........x 2  điểm = ..........điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Chưa đạt :                             ........x 1  điểm = ..........điểm

                                          Tổng cộng :                                                ................điểm

 

Xếp loại     :           - Giỏi (nếu tổng đạt từ 40  điểm trở lên)                     o

- Khá (nếu tổng đạt từ 30 đến dưới 40 điểm)             o

- Đạt (nếu tổng  đạt từ 20 đến dưới 30 điểm)             o

- Yếu (nếu tổng điểm dưới 20 điểm)                           o

           

Người nhận xét : ( Ký và ghi rõ họ và tên)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY THỰC HÀNH (M2)

 (Áp dụng từ năm học 2010 - 2011)

- Cấp hội giảng : (Tổ, khoa, trường): . . . . . . . . . . . . . . .  .  .

Họ & tên GV được đánh giá : ............................... ; khoa: . . . . . . . . . . . . ; Tổ:. . . . . . . . . . . .

Học phần: .........................................................................................................

Bài : ...............................................................................................................

Lớp: ..........; Tiết thứ:.....; Ngày:.......................; Phòng thực hành : ..............................

I. Đánh giá dựa trên các tiêu chí chung : (đánh dấu + vào cột thích hợp)

Các tiêu chí đánh giá

R.tốt

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

01

Đảm bảo về điều kiện lao động, vệ sinh, an toàn

 

 

 

 

 

02

Đảm bảo về cơ sở vật chất: Vật tư, hóa chất, linh kiện..

 

 

 

 

 

03

Nội quy phòng thực hành : Hướng dẫn sử dụng vật tư, thiết bị,...

 

 

 

 

 

04

Giáo trình hướng dẫn

 

 

 

 

 

05

Sổ theo dõi vật tư, thiết bị

 

 

 

 

 

06

Nhật ký hướng dẫn : Lưu trữ, báo cáo, kết quả thực hành

 

 

 

 

 

07

Quy trình tổ chức hướng dẫn thực hành

 

 

 

 

 

08

Hỗ trợ SV trong quá trình thực hành

 

 

 

 

 

09

Tính chuẩn mực trong tác phong nhà giáo

 

 

 

 

 

10

Sáng kiến, cải tiến, nâng cao chất lượng thực hành và phòng thực hành

 

 

 

 

 

II. Các nhận xét bổ sung:

  1. Ưu điểm nổi bật của giờ giảng:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

  1. Hạn chế chính của giờ giảng :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

III. Kết luận :

- Số tiêu chí được đánh giá Rất tốt     :                             ........x 5 điểm = ..........điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Tốt          :                              ........x 4 điểm = .......... điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Khá         :                             ........x 3 điểm = ..........điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Đạt          :                             ........x 2 điểm = ..........điểm

- Số tiêu chí được đánh giá Chưa đạt :                             ........x 1 điểm = ..........điểm

      Tổng cộng :                                                                                            ..........điểm

Xếp loại     :           - Giỏi (nếu tổng đạt từ 40 điểm trở lên)                       o

- Khá (nếu tổng đạt từ 30 đến dưới 40 điểm)              o

- Đạt (nếu tổng đạt từ 20 đến  dưới 30 điểm)              o

- Yếu (nếu tổng dưới 20 điểm)                                    o

           

Người nhận xét : ( Ký và ghi rõ họ và tên).