Quyết định tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ NỘI VỤ

Số 476/QĐ-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 
năm học 2018-2019

1. Nhu cầu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu (trong đó: Giảng viên, giáo viên 36 chỉ tiêu, nhân viên 21 chỉ tiêu) Đính kèm Bảng nhu cầu chi tiết.

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua thi tuyển đối với vị trí giảng viên và giáo viên (trừ các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Côn Đảo); vị trí nhân viên tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 12 năm 2018.

Các nội dụng liên quan đến Quyết định tuyển dụng này xin đọc chi tiết trong file đính kèm (tải về tại đây)