MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TIỂU HỌC NĂM 2019

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :  564 /CĐSP - BD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

                                                           

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TIỂU HỌC NĂM 2019

     Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo công văn số 762/KH-SGĐT ngày 07 tháng 6 năm 2013 về việc bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đến nay Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu đã bồi dưỡng và cấp 143 chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học. Tuy nhiên hiện nay trên toàn tỉnh còn nhiều giáo viên Tiểu học dạy môn Tiếng Anh chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

      Căn cứ tình hình thực tế ở trên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở Tiểu học cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu từ khóa 13 trở về trước.

- Giáo viên đang dạy môn Tiếng Anh tại các trường Tiểu học chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học.

- Giáo viên Tiếng Anh đang giảng dạy ở các cấp học khác có nhu cầu giảng dạy Tiếng Anh ở Tiểu học.

2. Chương trình: 405 tiết

3. Thời gian, địa điểm học

- Thời gian: Các ngày chủ nhật, dự kiến khai giảng vào 24/02/2019.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

4. Học phí khóa học: 3.500.000 đồng/học viên/khóa

5. Kết quả khóa học: Học viên hoàn thành khóa học được trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở Tiểu học.

6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

Đăng ký tại đây

Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm từ ngày 13/12/2018 đến ngày 24/2/2019

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Khoa Bồi dưỡng ĐT: 02543.736.577;

Website: http://cdspbrvt.edu.vn.

  Nơi nhận:
- Sở GD ĐT (thay bc);
- Như kính gửi;
- Website nhà trường;
- Lưu: HC, BD, ĐT.

 

                               

 

             

              

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH