KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM 2019

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 01 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(31/12/2018 đến 06/01/2019)

Học theo Thời khóa biểu tuần 2 của HKVI (K20)

 và HKIV (k43)

Riêng 20M đi TTSP theo kế hoạch

Học theo Thời khóa biểu tuần 1 của HK IV

 

Học bù các ngày nghỉ

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 06

 

II

(07 đến 13/01)

Học theo Thời khóa biểu tuần 3 của HKVI (K20)

 và HKIV (k43)

Riêng 20M đi TTSP theo kế hoạch

Học theo Thời khóa biểu tuần 2 của HK IV

 

Ôn thi HK I

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 13

 

III

(14 đến 20/01)

Học theo Thời khóa biểu tuần 4 của HKVI (K20)

 và HKIV (k43)

Riêng 20M đi TTSP theo kế hoạch

Học theo Thời khóa biểu tuần 3 của HK IV

 

Ôn và thi

 HK I

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 20

 

IV

(21 đến 27/01)

Học theo Thời khóa biểu tuần 5 của HKVI (K20)

 và HKIV (k43)

Riêng 20M đi TTSP theo kế hoạch

Học theo Thời khóa biểu tuần 4 của HK IV

 

Thi

 HK I

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 27

 

Lưu ý: - Các GV theo dõi lịch coi, chấm thi học kỳ và phân công đi TTSP năm học 2018 – 2019 để thực hiện đúng kế hoạch.

 

 

Bà Rịa, ngày 22 tháng 12 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng