DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HKII-2018-2019

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

- Danh sách lớp học phần K20 (cập nhật ngày 02.01.2019)

- Danh sách lớp học phần K21 (cập nhật ngày 07.01.2019)

Danh sách lớp học phần K22 (cập nhật ngày 13.02.2019)

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

- Danh sách lớp học phần K43 (cập nhật ngày 03.01.2019)

Danh sách lớp học phần K44 (cập nhật ngày 28.01.2019)