Thông báo số 1: Hội thảo khoa học tại Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Chủ đề "Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21"