KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:    09/KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày  14  tháng  01  năm  2019

 

 

KẾ HOẠCH
Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

1. Thời gian nghỉ Tết

     - Giảng viên và HSSV: Nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 09/02/2019 (nhằm từ  23/12 đến 05/01 âm lịch).

     - Cán bộ, viên chức hành chính: Nghỉ từ ngày 03/02/2019 đến hết ngày 09/02/2019 (nhằm từ 29/12 đến 05/01 âm lịch).

2. Nhà trường tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần vào lúc 7g00 ngày 11/02/2019.

3. Lịch trực Tết: Tổ trực Tết trực từ ngày 03/02/2019 đến ngày 09/02/2019 (nhằm từ 29/12 đến 05/01 âm lịch).

4. Nhà trường tổ chức đón giao thừa vào lúc 21g00 ngày 30/12 âm lịch tại phòng họp 204 (Mời toàn thể CBVC tham dự).

5. Một số lưu ý:

     - Các đơn vị dọn vệ sinh, tắt các thiết bị điện, đóng khóa tất cả các chốt cửa và niêm phong phòng trước khi nghỉ Tết.

     - Các đơn vị không sử dụng phòng làm việc trong thời gian nghỉ Tết.

     - Trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên tổ chức đón Tết vui vẻ, tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống cháy nổ; không mua bán, tàng trữ, đốt pháo; không tham gia các trò chơi cờ bạc, sát phạt nhau; không uống rượu bia say xỉn; không vi phạm quy định về an toàn giao thông và các quy định trật tự an toàn ở nơi cư trú.

     - Lãnh đạo các khoa trực tiếp chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu.

     - Các đơn vị báo cáo tình hình nghỉ Tết của CBVC và HSSV về phòng TC – HC vào ngày 11/02/2019.

          

 Nơi nhận:
- Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc;

- Các tổ chức đoàn thể nhà trường;
- Lưu TC-HC.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH