Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV Cao đẳng khóa 20, Trung cấp khóa 43 và các khóa học trước (còn trong thời hạn xét công nhận tốt nghiệp)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:    18/CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ
đối với HSSV Cao đẳng khóa 20, Trung cấp khóa 43
và các khóa học trước (còn trong thời hạn xét công nhận tốt nghiệp)

       Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa 

      Căn cứ vào Quyết định số 177/QĐ-CĐSP ngày 13/8/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra, việc dạy và học ngoại ngữ cho HSSV hệ chính qui tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà trường thông báo việc nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

       1.1. Thời gian

               - Từ ngày ra thông báo đến ngày 24/01/2019 đối với hệ Trung cấp;

               - Từ ngày ra thông báo đến ngày 22/02/2019 đối với hệ Cao đẳng.             

      1.2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (301), cô Lê Thị Bích Mai nhận (trong giờ hành chính).

2. Hình thức nộp: HSSV nộp theo lớp quản lý và mỗi một chứng chỉ phải có 2 bản (1 bản photo và 1 bản gốc để đối chiếu).

      Chú ý: HSSV muốn biết chi tiết xem thông báo số 347/TB-CĐSP V/v thực hiện chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với HSSV từ năm học 2018-2019.

      Nhận thông báo này, đề nghị các Khoa triển khai đến các đối tượng HSSV liên quan thực hiện nghiêm túc. Nhà trường không giải quyết những trường hợp nộp quá hạn và chứng chỉ không đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;
- Phòng CTSV;
- Lưu: VT, Phòng Đào tạo.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng