KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 NĂM 2019

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 02 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(28/01đến 03/02/2019)

NGHỈ TẾT KỶ HỢI 2019

II

(04 đến 10/02)

NGHỈ TẾT KỶ HỢI 2019

III

(11 đến 17/02)

Học theo Thời khóa biểu tuần 6 của HKVI (K20) và HKIV (k43)

Riêng 20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch.

Học theo Thời khóa biểu tuần 5 của HK IV

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 1 của HK II

Nghỉ

 

IV

(18 đến 24/02)

K20: Học theo Thời khóa biểu tuần 7 của HKVI. Riêng 20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch.

43M: TTSP tuần 1.

Học theo Thời khóa biểu tuần 6 của HK IV

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 2 của HK II

Nghỉ

 

V

(25/02 đến 03/3)

K20: Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HKVI. Riêng 20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch.

43M: TTSP tuần 2.

Học theo Thời khóa biểu tuần 7 của HK IV (Các lớp Sư phạm đi TTSP tuần 1)

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 3 của HK II

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 03/3

 Ghi chú: Các Trưởng đoàn TTSP chủ động có kế hoạch cụ thể để tổ chức dẫn đoàn ra mắt nơi thực tập đúng thời gian.

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 01 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 (đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng