Thông báo V/v phục vụ bạn đọc tại Thư viện

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:     /CĐSP-TB

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v Phục vụ bạn đọc tại thư viện)

 

      Do Thư viện đang được trang bị thiết bị máy móc và hệ thống cổng từ nên phải chuyển đổi kho và thay đổi hình thức phục vụ bạn đọc tại Thư viện. Vì vậy, Thư viện sẽ ngưng phục vụ bạn đọc là cá nhân từ ngày 18/2/2019 – 21/3/2019.

       Đối với tập thể lớp và sinh viên các khóa đi thực tập sẽ cho mượn đến hết ngày 24/2/2019.

      Nay, Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa biết để có kế hoạch mượn tài liệu tại thư viện cho phù hợp.

 

 

 

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN