Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 3 - tháng 3/2019

Phòng Đào tạo thông báo:

Phòng sẽ nhận chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đợt 3 cho học sinh, sinh viên vào đầu tháng 3/2019

Ngày nhận: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2019 (trong giờ hành chính). 

Nơi nhận: Phòng Đào tạo (gặp cô Mai)