KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 NĂM 2019

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 3 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH
(14 và 15 F)

I

(04đến 10/3)

K20: Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HKVI (20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch; 20A4, C4 TTSP tuần 1).

43M: TTSP tuần 3.

Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HK IV (Các lớp Sư phạm đi TTSP tuần 2).

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 4 của HK II.

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 10/3.

II

(11 đến 17/3)

K20: TTSP và TT nghề tuần 1(20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch; 20A4, C4 TTSP tuần 2);

43M TTSP tuần 4.

Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HK IV (Các lớp Sư phạm đi TTSP tuần 3).

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 5 của HK II.

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 17/3.

III

(18đến 24/3)

K20: TTSP và TT nghề tuần 2 (20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch; 20A4, C4: TTSP tuần 3);

43M TTSP tuần 5.

Học theo Thời khóa biểu tuần 10 của HK IV (Các lớp Sư phạm đi TTSP tuần 4, sơ kết tại cơ sở).

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 6 của HK II.

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 24/3.

IV

(25 đến 31/3)

K20: TTSP và TT nghề tuần 3 (20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch; 20A4, C4: TTSP tuần 4);

43M TTSP tuần 6.

Học theo Thời khóa biểu tuần 11 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 7 của HK II.

 

Học theo Thời khóa biểu ngày 31/3.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 02 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 (đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng