QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp Học bổng KKHT & Trợ cấp XH học kì 1 năm học 2018 – 2019

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số:  37/QĐ-CĐSP

 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 
 V/v Cấp Học bổng KKHT & Trợ cấp XH học kì 1 năm học 2018 – 2019

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

     Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 11, chương II, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư 01/2015/TT-BGDDT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

     Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 15/8/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

     Căn cứ Thông tư số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ Học bổng và Trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập và Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

     Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Học bổng Khuyến khích học tập và Trợ cấp Xã hội học kỳ 1 cho 81 HSSV (danh sách đính kèm), cụ thể như sau:

- Học bổng khuyến khích học tập gồm 77 HSSV, trong đó:

       +  Loại Xuất sắc:                       37  HSSV;

       +  Loại Giỏi:                               37  HSSV;

       +  Loại Khá:                               03  HSSV.

- Trợ cấp xã hội gồm 04 HSSV, trong đó:

      +  HSSV là con của gia đình thuộc diện hộ nghèo, vượt khó học tập: 03;

      +  HSSV là người dân tộc thiểu số ở vùng có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn: 01.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CTSV (7).

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH