KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04 NĂM 2019

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 4 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(01đến 07/4)

 K20: TTSP và TT nghề tuần 4 (20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch; 20A4, C4: TTSP tuần 5);

43M TTSP tuần 7.

Học theo Thời khóa biểu tuần 12 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HK II.

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 07/4.

II

(08 đến 13/4)

K20: TTSP và TT nghề tuần 5 (20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch; 20A4, C4: TTSP tuần 6);

43M TTSP tuần 8.

Học theo Thời khóa biểu tuần 13 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HK II.

 

Nghỉ

III

(15 đến 21/4)

K20: TTSP và TT nghề tuần 6 (20M thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo kế hoạch; 20A4, C4: TTSP tuần 7);

43M TTSP tuần 9.

Học theo Thời khóa biểu tuần 14 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 10 của

HK II.

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 21/4.

IV

(22 đến 28/4)

Học bù các các ngày nghỉ Lễ (riêng lớp 20M học bù thời gian đi làm nhiệm vụ trợ giảng)

Học theo Thời khóa biểu tuần 15 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 11 của

HK II.

 

Học theo Thời khóa biểu

ngày 28/4.

 

Lưu ý: Các giảng viên dạy lớp 20M theo dõi lịch học bù riêng để thực hiện cho kịp chương trình.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 

Nguyễn Thiện Thắng