KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 NĂM 2019 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 5 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(29/4 đến 05/5)

Ôn thi học kỳ 1

 năm học 2018 - 2019

Học bù những ngày nghỉ

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 12 của HK II.

 

14F: Học,

15F: Thi theo kế hoạch

ngày 05/5

II

(06 đến 12/5)

Ôn và thi học kỳ 1

 năm học 2018 - 2019

Ôn thi học kỳ 1

 năm học 2018 - 2019

Học theo Thời khóa biểu tuần 13 của HK II.

 

14F: Đi thực tế theo kế hoạch;

15F: Thi

ngày 12/5

III

(13 đến 19/5)

Thi học kỳ 1

 năm học 2018 - 2019

Ôn và thi học kỳ 1

 năm học 2018 - 2019

Học theo Thời khóa biểu tuần 14 của HK II.

 

14F: Thi theo kế hoạch

ngày 19/5,

15F: Nghỉ

 

IV

(20 đến 26/5)

K20: Học lại và học cải thiện.

K43: Ôn thi tốt nghiệp và thi lại học phần

Thi học kỳ 1

 năm học 2018 - 2019

Học theo Thời khóa biểu tuần 15 của

HK II.

 

Nghỉ

V

(27/5 đến 01/6)

K20: Học lại và học cải thiện.

K43: Ôn thi tốt nghiệp và thi lại học phần

Học Giáo dục quốc phòng

Học bù những ngày nghỉ

 

14F: Tự ôn tập

15F: Học theo lịch học hè 2019

 Lưu ý: Các giảng viên theo dõi lịch coi, chấm thi học kỳ 2 (từ 05/5/2019) và thời khóa biểu học hè của các lớp F (từ 27/5/2019)  để thực hiện nghiêm túc.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 

 (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng