HỘI KH TÂM LÝ- GIÁO DỤC TỈNH BRVT- THÔNG BÁO SỐ 01 TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2019