KẾ HOẠCH KẾT THÚC NĂM HỌC 2018 – 2019 VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2019–2020

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 240/CĐSP-ĐT

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 09 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

KẾT THÚC NĂM HỌC 2018 – 2019

VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2019–2020

 Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

         Trên cơ sở Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019, nhà trường thông báo kế hoạch kết thúc năm học này và bắt đầu năm học 2019 – 2020 của các hệ đào tạo như sau:

A. HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

1. Khóa 20

     1.1. Học lại và học cải thiện điểm

         - Đợt 1: Đã triển khai học và thi trong học kỳ 2, năm học 2018 – 2019.

         - Đợt 2 (nếu có): Học từ ngày 01/7/2019 đến 31/7/2019. Lịch thi sẽ thông báo sau.

     1.2. Sinh hoạt lớp và bàn giao các loại tài sản mượn của trường: Hoàn thành trước ngày 24/5/2019 (các sinh viên học lại, thi lại sẽ trả sau). Sinh viên được nghỉ hè từ 27/5/2019, chờ xét công nhận tốt nghiệp.

      Các SV đã có Chứng chỉ ngoại ngữ và Tin học (theo quy định) thì nộp (theo đơn vị lớp) về P. Đào tạo (phòng 301 khu Hiệu bộ – Cô Bích Mai nhận) trước ngày 07/6/2019.

     1.3. Xét công nhận tốt nghiệp

         - Đợt 1: Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019.

         - Đợt 2: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019.

     1.4. Lễ tốt nghiệp: Dự kiến tổ chức vào tuần từ 15 đến 20/7/2019. Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo trên Website của trường.

2. Khóa 43

     2.1. Học lại và học cải thiện điểm

         - Đợt 1: Đã triển khai học và thi trong học kỳ 2, năm học 2018 – 2019.

         - Đợt 2 (nếu có): Học từ ngày 01/7/2019 đến 31/7/2019. Lịch thi sẽ thông báo sau.

      Các SV đã có Chứng chỉ ngoại ngữ và Tin học (theo quy định) thì nộp (theo đơn vị lớp) về P. Đào tạo (phòng 301 khu Hiệu bộ – Cô Bích Mai nhận) trước ngày 07/6/2019.

     2.2. Sinh hoạt lớp và bàn giao các loại tài sản mượn của trường: Từ ngày 13/6/2019 đến ngày 21/6/2019. Sau đó nghỉ hè.

     2.3. Thi tốt nghiệp

         - Lần 1: Vào các ngày 11 và 12/6/2019.

         - Lần 2 (nếu có): Vào các ngày 03 và 04/10/2019.

     2.4. Xét công nhận tốt nghiệp

         - Đợt 1: Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019.

         - Đợt 2: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019.

     2.5. Lễ tốt nghiệp: Tổ chức cùng thời gian với khóa 20.

 

3. Khóa 21

     3.1. Học GDQP – AN: Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 22/6/2019.

     3.2. Học lại, học cải thiện điểm: 4 tuần (cả thi) từ ngày 24/6/2019 đến ngày 20/7/2019.

     3.3. Lao động, tổ chức sinh hoạt lớp: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019.

     3.4. Nghỉ hè: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (đối với những SV không học lại/học cải thiện điểm).

     3.5. Vào năm học mới 2019 – 2020

          - Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 5/8/2019 đến ngày 10/8/2019.

          - Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 12/8/2019.

4. Khóa 22

     4.1. Học lại và học cải thiện điểm: Sẽ bố trí học cùng học kỳ chính của năm học mới.

     4.2. Lao động, sinh hoạt lớp: Sau khi thi học kỳ II cho đến ngày 28/6/2019

     4.3. Nghỉ hè: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/8/2019

     4.4. Vào năm học mới 2019 – 2020

          - Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019.

         - Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 19/8/2019.

5. Khóa 44 (trung cấp)

     5.1. Học GDQP – AN: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 06/7/2019.

     5.2. Thi lại học kỳ 2: Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 20/7/2019.

     5.3. Lao động, sinh hoạt lớp: Sau khi học GDQP - AN cho đến 09/7/2019.

     5.4. Nghỉ hè: Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 03/8/2019.

     5.5. Vào năm học mới 2018 – 2019

          - Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 5/8/2019 đến ngày 10/8/2019.

          - Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 12/8/2019.

  6. Hoạt động hè

      Sinh viên có nguyện vọng tham gia các hoạt động hè, liên hệ với Đoàn trường và Hội sinh viên nhà trường để biết thêm chi tiết.

 7. Việc tổ chức học lại và đăng ký học cho học kỳ sau

      Xem chi tiết trên Website của trường hoặc bảng tin Phòng Đào tạo.

      Lưu ý: Việc đăng ký môn học của sinh viên hệ Cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ được thực hiện trực tiếp trên phần mềm đào tạo. Nếu đăng ký không được thì sinh viên liên hệ cô Tiền Tú Anh, phòng Đào tạo (ĐT: 0904141206) để được hướng dẫn.

B. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC: Có kế hoạch riêng.

      Nhận kế hoạch này, các đơn vị triển khai kịp thời cho cán bộ - viên chức và học sinh, sinh viên liên quan được biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các Phòng/khoa (để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu: ĐT, HC.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

(P. Hiệu trưởng đã ký)

 

TS. Phan Thế Hải