KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN THI TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (Trung cấp lên Cao đẳng, Lớp 16F)

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 24/CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN THI TUYỂN SINH

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC  (Trung cấp lên Cao đẳng, Lớp 16F)

 

1/ Các môn thi  và thời gian hướng dẫn ôn thi (theo bảng dưới đây) 

TT

Môn thi

Thời gian

(Cả ngày 01/6/2019)

Ghi chú

1

Tâm lý - Giáo dục.

7h30 đến 9h30

- Thi tự luận, thời gian làm bài thi: 150 phút/ môn thi.

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

- Địa điểm ôn thi:

Phòng: E202

2

Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học.

9h40 đến 11h40

3

Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

14h đến 16h

2/ Ngày thi: Ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2019.

Chi tiết sẽ thông báo vào đợt ôn thi

Nơi nhận:

-  Khoa Tiểu học: Thực hiện;
- Website của trường;
-  Lưu: P. ĐT.

 

 

TL/HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

                        

Nguyễn Thiện Thắng