KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2019 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 6 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và K44

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(03 đến 09/6)

K20: Học lại và học cải thiện (nếu có).

K43: Tự ôn thi tốt nghiệp

Học

Giáo dục quốc phòng

Ôn thi

học kỳ 2

 

14F: Nghỉ

15F: Học theo kế hoạch hè 2019

II

(10 đến 16/6)

K20: Học lại và học cải thiện (nếu có)

K43: Thi tốt nghiệp theo kế hoạch

Học

Giáo dục quốc phòng

Ôn và thi học kỳ 2

 

14F: Ôn thi TN theo kế hoạch ngày 16  

15F: Học theo kế hoạch hè 2019

III

(17 đến 23/6)

Xét

công nhận tốt nghiệp

Học

 Giáo dục quốc phòng

Thi

học kỳ 2

 

14F: Ôn thi TN theo kế hoạch ngày 22 

15F: Học theo kế hoạch hè 2019

IV

(24 đến 30/6)

Nghỉ hè

Lao động,

 tổ chức

sinh hoạt lớp

K22: Lao động và sinh hoạt lớp.

K44: Học Giáo dục quốc phòng

14F: Tự ôn thi TN. 

15F: Học bù các ngày nghỉ

 Lưu ý: Các giảng viên theo dõi lịch coi, chấm thi học kỳ, tuyển sinh và tốt nghiệp (thi từ 08/6/2019) và thời khóa biểu học hè của các lớp F để thực hiện nghiêm túc. Các trường hợp được cấp giấy nghỉ phép (trong tháng 6) phải báo lại Phòng Đào tạo trước ngày 31/5/2019 để kịp điều chỉnh phân công coi, chấm thi.

 

 

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 (đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng