MỞ LỚP TIẾNG NHẬT DÀNH CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT

Số: 03 /TB-TTTN

V/v Mở các lớp tiếng Nhật
dành cho công chức, viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

      Kính gửi: ……………………………………………………………………………...........

      Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển tiếng Nhật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Nhật trong công việc của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

      Trung tâm Tiếng Nhật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục mở khóa 19 các lớp tiếng Nhật sau đây:

      1. Lớp tiếng Nhật Cơ bản 1: từ 15g15 đến 16g45 dành cho các học viên bắt đầu học tiếng Nhật.

      2.Lớp tiếng Nhật Cơ bản 3: từ 13g30 đến 15g00 dành cho các học viên học tiếng Nhật nối tiếp lớp Cơ bản 1.

      + Thời gian học dự kiến: Các buổi chiều thứ Sáu hàng tuần. Từ ngày 21/6/2019 đến 20/9/2019.

      + Đối tượng tham gia: Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và nguồn nhân lực thuộc các cơ quan nhà nước quản lý.

      + Địa điểm: Trung tâm tiếng Nhật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 01 Nguyễn Văn Cừ, P. Long Toàn, TP.Bà Rịa.

      + Học phí:

      Miễn học phí cho đối tượng học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và nguồn nhân lực thuộc các cơ quan nhà nước quản lý.

      + Phí tài liệu và giấy chứng nhận sau khóa học: 100.000đ/ học viên.

      + Hình thức và thời gian đăng ký:

      Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của cơ quan và gửi trực tiếp về Trung tâm Tiếng Nhật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo địa chỉ số 01 Nguyễn Văn Cừ, P. Long Toàn, TP.Bà Rịa.

      Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/06/2019.

      + Liên hệ:

      Văn phòng Trung tâm tiếng Nhật Bà Rịa–Vũng Tàu

      ĐT: 0254.3.739749; Hotline: 0911 705 465

      Email: trungtamtiengnhat.bvjc@gmail.com

      Website: https://www.cdspbrvt.edu.vn/bvjc

      Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM                                                             

        -    Như trên;                                                                                                   (đã ký)
        -    Lưu: TTTN.

                                                                                                                 TS. PHAN THẾ HẢI