GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN NĂM 2019

      Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 – 2019, từ 27/5 đến 5/7 năm 2019, trường CĐSPBR – VT tổ chức học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 300 sinh viên hệ Cao đẳng năm thứ 2 và 47 sinh viên hệ Trung cấp năm 1.

      Sinh viên được học về Đường lối quân sự của Đảng cộng Sản Việt Nam; kiến thức quốc phòng – an ninh; kỹ năng quân sự cơ bản. Từ đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao trong khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện ý thức tự giác, tính tổ chức, kỷ luật cho sinh viên.

      Học Giáo dục quốc phòng – an ninh còn góp phần đưa Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh vào cuộc sống; sinh viên thấy được vai trò trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

      Một số hình ảnh học kỹ năng quân sự