KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2019

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

 THÁNG 8 NĂM 2019  

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23 và K45

Các Lớp VLVH

(các lớp F)

I

(05 đến 11/8)

Học nội dung  tuần giáo dục công dân

Nghỉ hè, thi tích lũy theo kế hoạch

Đang xét tuyển

15F và 16F: Học theo kế hoạch

II

(12 đến 18/8)

Học theo thời khóa biểu tuần 1 năm học 2019 - 2020

Học nội dung  tuần giáo dục công dân

Đang xét tuyển

15F và 16F: Học theo kế hoạch

III

(19 đến 25/8)

Học theo thời khóa biểu tuần 2 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 1 năm học 2019 - 2020

Thi năng khiểu tuyển sinh SPMN

15F và 16F: Học theo kế hoạch

IV

(26 đến 31/8)

Học theo thời khóa biểu tuần 3 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 2 năm học 2019 - 2020

Nhập học

15F và 16F: Học theo kế hoạch

 Lưu ý: Thi năng khiếu tuyển sinh Sư phạm Mầm non Khóa 45 vào ngày 24/8/2019.

             Giảng viên theo dõi lịch coi thi tích lũy các khóa và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 – 2020 để thực hiện nghiêm túc.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 24 tháng 7 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

  (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng