KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2019 

 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 

THÁNG 9 NĂM 2019 

 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23 và K45

Các Lớp VLVH

(các lớp F)

I

(03 đến 08/9)

Học theo thời khóa biểu tuần 4 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 3 năm học 2019 - 2020

Chuẩn bị cho năm học mới

15F và 16F: Học theo kế hoạch

II

(09 đến 15/9)

Học theo thời khóa biểu tuần 5 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 4 năm học 2019 - 2020

Học nội dung  tuần giáo dục công dân

15F và 16F: Học theo kế hoạch

III

(16 đến 22/9)

Học theo thời khóa biểu tuần 6 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 5 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 1 năm học 2019 - 2020

15F và 16F: Học theo kế hoạch

IV

(23 đến 29/9)

Học theo thời khóa biểu tuần 7 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 6 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 2 năm học 2019 - 2020

15F: Đi thực tế

16F: Học theo kế hoạch

 Ghi chú: Tổ Mầm non xây dựng kế hoạch đi thực tế cho lớp 15 F.

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 8 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng