Tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ – TECHFEST Đông Nam Bộ 2019”

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và trân trọng kính mời các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ”