THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2019-2020

HỆ CAO ĐẲNG

- KHÓA 21 (dành cho giảng viên)  Cập nhật ngày 9.8.2019

1.8.2019 - thay đổi lịch dạy môn Hóa công nghệ môi trường - cô Minh Ngọc

1.8.2019 - thay đổi lịch dạy môn Tiếng Anh KS - cô Sinh

9.8.2019 - thay đổi lịch dạy môn Quản lý trong GDMN (cô Trang) và môn Giáo dục vệ sinh DD (cô Mai Nhi)

23.8.2019 - thay đổi lịch dạy tổ Anh văn

- KHÓA 22 (dành cho giảng viên) Cập nhật ngày 23.8.2019

1.8.2019 - thay đổi lịch dạy môn Nghe 3 - cô Mỹ Phúc, môn Tiếng Nhật 3 - cô Xuân Trâm

2.8.2019 - thay đổi lịch dạy môn PPGD Toàn (thầy Hồng) - môn Rèn luyện NVSP (thầy Hiếu)

23.8.2019 - thay đổi lịch dạy tổ Anh văn

 - KHÓA 23 (dành cho giảng viên). Cập nhật ngày 26.9.2019

HỆ TRUNG CẤP

- KHÓA 44 (dành cho giảng viên) Cập nhật ngày 17.9.2019

2.8.2019 - thay đổi phòng học 44M

 

Ghi chú: Thời khóa biểu sẽ có những thay đổi sau khi sinh viên đăng ký học phần tự chọn.