Triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cuộc thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số :    383   /KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa, ngày 5   tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa
và cuộc thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020

      Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã được ban hành kèm theo quyết định số 126/QĐ – CĐSP ngày 05/6/2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu, để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia Hội giảng cấp tổ, cấp khoa và cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020, nhà trường yêu cầu các khoa triển khai theo tiến độ như sau:

1. Hội giảng cấp tổ

      Mỗi giảng viên (GV) ít nhất có một tiết hội giảng. Tổ trưởng lên kế hoạch sao cho các giờ hội giảng không trùng nhau để toàn tổ dự và đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên Website của nhà trường); chọn cử  GV tham gia hội giảng cấp khoa. Thời gian kết thúc trước ngày 23/11/2019 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp khoa). Tổ trưởng nộp biên bản đánh giá về trưởng khoa và chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của tổ.

2. Hội giảng cấp khoa

      Dựa vào kết quả và đề xuất từ hội giảng cấp tổ, Trưởng khoa thành lập Ban chỉ đạo hội giảng cấp khoa, tổ chức triển khai, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường). Thời gian tiến hành hội giảng cấp khoa từ 30/12/2019 đến ngày 29/02/2020. Trưởng khoa nộp danh sách tổng hợp (theo mẫu) về kết quả hội giảng cấp tổ, khoa và đăng ký các GV tham gia hội giảng cấp trường (không hạn chế số lượng) về Ban chỉ đạo hội giảng trường (qua P.NCKH&QHQT) trước ngày 14/03/2020. Trưởng khoa chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của khoa.

3. Cuộc thi giảng viên dạy giỏi cấp trường

      - Thời gian từ 30/3/2020 đến 25/4/2020. Các đơn vị và GV theo dõi kế hoạch cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường do ban tổ chức thông báo (tập trung vào các ngày thứ 7 trong tuần).

      - Mỗi giảng viên tham dự cuộc thi giảng viên dạy giỏi cấp trường dạy tham dự 1 đến 3 vòng thi (xem Thể lệ Cuộc thi giảng viên dạy giỏi cấp trường ban hành kèm theo Quyết định số  56  /Q Đ-CĐSP ngày 18 tháng 3  năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu)

      Trên đây là những yêu cầu cơ bản về công tác Hội giảng và Cuộc thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019–2020, nhà trường yêu cầu các Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào thời gian đã định ở trên để tổ chức thực hiện; huy động được nhiều GV tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.

        Nơi nhận:

      -  BGH; 
      -  Các phòng/khoa (thực hiện);
      - 
Lưu : P.HC; P.NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH