LỊCH THI VÀ DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 43

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
----------    

Số:  08 /CĐSP - ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Bà Rịa, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 THÔNG BÁO

LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 43           

 Tiếp theo Thông báo số 32 /CĐSP – ĐT ngày 27/6/2019 về kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh trung cấp Khóa 43, nhà trường thông báo cụ thể về phòng thi như sau:

Ngày

Giờ bắt đầu thi

Môn thi

Hình thức thi

Phòng thi

Sáng 14/9/2019

(Thứ 7)

7: 30

Giáo dục chính trị

Trắc nghiệm trên máy vi tính

Vi tính 2

(Khu nhà B)

Chiều 14/9/2019

(Thứ 7)

13: 30

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Tự luận

A301

Sáng 15/9/2019

(Chủ nhật)

7: 30

Thực hành nghề nghiệp

Tự luận

A301

Lưu ý: Thí sinh nhớ mang theo thẻ học sinh hoặc Chứng minh nhân dân để trình trước khi vào phòng thi và có mặt trước giờ thi 15 phút.

Nơi gửi:

- Website của Trường;
- Lưu: ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

ThS. Nguyễn Thiện Thắng

Xin mời xem danh sách tại đây