KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2019 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 

THÁNG 10 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23 và K45

Các Lớp VLVH
(các lớp F)

I

(30/9 đến 06/10)

Học theo thời khóa biểu tuần 8 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 7 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 3 năm học 2019 - 2020

15F và 16F: Học theo kế hoạch

II

(07 đến 13/10)

Học theo thời khóa biểu tuần 9 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 8 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 4 năm học 2019 - 2020

15F: Ôn thi TN ngày 13

 16F: Học theo kế hoạch

III

(14 đến 20/10)

Học theo thời khóa biểu tuần 10 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 9 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 5 năm học 2019 - 2020

15F: Ôn thi TN ngày 20

 16F: Học theo kế hoạch

IV

(21 đến 27/10)

Học theo thời khóa biểu tuần 11 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 10 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 6 năm học 2019 - 2020

15F: Tự ôn thi

16F: Học theo kế hoạch

V

(28/10 đến 02/11)

Học theo thời khóa biểu tuần 12 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 11 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 7 năm học 2019 - 2020

15F: Tự ôn thi

16F: Học theo kế hoạch

 Ghi chú: Tổ Mầm non và Tổ Tâm lý phân công GV ôn thi tốt nghiệp cho lớp 15F và nhớ lịch để thực hiện.

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 9 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng