Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 224 /QĐ–CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do –Hạnh phúc

 

 Bà Rịa, ngày 27  tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA -VŨNG TÀU

      Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

      Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

      Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

      Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai Ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

      Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 09 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu. (theo biểu mẫu số 3, biểu mẫu số 4)

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 3. Thủ trưởng và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH