BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 – 2020

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 415 /BC-CĐSP

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Bà Rịa, ngày 30  tháng 9  năm 2019

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 – 2020

                 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo

                                  - Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

      Căn cứ Quy chế thực hiện công tác công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện công tác công khai năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

      - Cam kết chất lượng giáo dục (biểu mẫu 17)

      - Công khai chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu 18)

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

     - Cơ sở vật chất: Công khai thông tin cơ sở vật chất trực tiếp cho quá trình đào tạo (biểu mẫu 19)

     - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:  Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (biểu mẫu 20)

3. Công khai tài chính

    Công khai tài chính (biểu mẫu 21).

    Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: cdspbrvt.edu.vn;
- Lưu KHTC, TC-HC; ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH