HỦY KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN, HỌC SINH HỆ CHÍNH QUY - 10/2019

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số: 235/QĐ – CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 09 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy

 HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

      Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/TT - BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

      Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/QĐ-BGD ĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Văn bản số 140/TB-CĐSP, ngày 12  tháng 3  năm 2018 của Hiệu trưởng về việc thông báo hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy;

      Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ngày 25/09/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Hủy kết quả học tập của 39 sinh viên hệ cao đẳng chính quy thuộc các khóa (15, 16, 17) và 17 học sinh hệ trung cấp hệ chính quy thuộc các khóa (39, 40, 41) vì đã hết thời gian bảo lưu theo quy định (có danh sách kèm theo).

      Điều 2. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trưởng các khoa, các bộ phận liên quan và các sinh viên, học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:

-       BGH ;
-       Như điều 3;
-       Lưu: Phòng ĐT, P.CTSV.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH