KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (15F)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


Số: 13/CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO
 KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (15F)

     Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Giáo dục mầm non liên thông vừa làm vừa học (lớp 15F), nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn ôn thi

TT

Môn thi

Nội dung

Thời gian

Giảng viên

Địa điểm

1

Kiến thức cơ sở ngành

Tổng hợp kiến thức của các học phần thuộc bộ môn Tâm lý – Giáo dục (dung lượng tương đương 10 ĐVHT)

Sáng ngày 13/10/2019

(từ 7h30 đến 11 giờ 30)

 

- Trần Thu Hiền

- Huỳnh Thị Thùy Trang

E402

2

Kiến thức chuyên ngành

Tổng hợp kiến thức của các học phần thuộc bộ môn chuyên ngành mầm non (dung lượng tương đương 10 ĐVHT)

Chiều ngày 13/10/2019

(từ 13h30 đến 17 giờ)

 

- Nguyễn Thị Thu Vân

- Trần Thị Bích Huyền

2. Thi tốt nghiệp

2.1. Đối tượng:

- Các sinh viên Khóa 15 F, 14F và 13F đến nay đã hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình học, không có học phần nào có điểm dưới 5.0 (thang điểm 10) và không đang trong thời gian bị bị kỷ luật từ đình chỉ học.

- Các sinh viên Khóa 14 F và 13F đã thi tốt nghiệp nhưng chưa đậu (trượt môn nào thi lại môn đó) phải đến đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo trước 31/10/2019 và đóng lệ phí thi lại theo quy định.

2.2. Lịch thi:

TT

Môn thi

Thời gian (120 phút/1 môn thi)

Phòng thi

1

Kiến thức cơ sở ngành

 

Từ 7 giờ 30 ngày 10/11/2019

A401, A402

2

Kiến thức chuyên ngành

 

Từ 13 giờ 30 ngày 10/11/2019

 

3. Lưu ý

      15F là khóa học cuối cùng nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp. Từ Khóa 16 F trở đi do được đào tạo theo hình thức tín chỉ nên không phải thi tốt nghiệp.

 

Nơi gửi:

- Khoa Tiểu học
- P. TC- HC
- Website của trường
- Lưu: ĐT

 

TL/HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

         

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thiện Thắng