KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2019 

 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 11 NĂM 2019
 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23 và K45

Các Lớp VLVH
(các lớp F)

I

(04 đến 10/11)

Học theo thời khóa biểu tuần 13 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 12 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 8 năm học 2019 - 2020

15F: Thi TN ngày 10/11

 16F: Học theo kế hoạch

II

(11 đến 17/11)

Học theo thời khóa biểu tuần 14năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 13 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 9 năm học 2019 - 2020

 16F: Học theo kế hoạch

III

(18 đến 24/11)

Học theo thời khóa biểu tuần 15 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 14 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 10 năm học 2019 - 2020

16F: Học theo kế hoạch

IV

(25 đến 30/11)

Học bù các ngày nghỉ lễ

Học theo thời khóa biểu tuần 15 năm học 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 11 năm học 2019 - 2020

16F: Học theo kế hoạch

 Ghi chú: Các giảng viên lưu ý nộp bảng điểm thành phần và đề thi khi kết thúc học phần theo quy định; theo dõi phân công coi thi tốt nghiệp lớp 15F để thực hiện.

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  (đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng