MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2019

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số : 452/TB-CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 29 tháng 10 năm 2019

                                                   

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC,
 TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2019

      Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;

     Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT ngày 20/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

     Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở như sau.

1. Đối tượng

     - Cán bộ quản lý các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

     - Công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch, dự nguồn cho các chức danh quản lý tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong tỉnh; đối tượng khác có nhu cầu.

2. Chương trình: Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (360 tiết)

3. Thời gian, địa điểm học

     - Thời gian: Dự kiến khai giảng vào 30/11/2019

     - Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

4. Học phí khóa học: 3.500.000 đồng/học viên

    Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

     Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, số 689 đường Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

     Mọi chi tiết, xin liên hệ: Khoa Bồi dưỡng ĐT: 02543.736.577; DĐ 0974.239.330; Website: http://cdspbrvt.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Sở GD ĐT (thay bc);
- Như kính gửi;
- Website nhà trường;
- Lưu: HC, BD, ĐT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH