KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2019

 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 12 NĂM 2019  

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23

Các lớp F

I

(02 đến 08/12)

Tự ôn thi

Học bù các ngày nghỉ

Học theo thời khóa biểu tuần 12 năm học 2019 - 2020

Học theo kế hoạch

II

(09 đến 08/15)

Thi học kỳ 1

năm học

 2019 - 2020

Tự ôn thi

Học theo thời khóa biểu tuần 13 năm học 2019 - 2020

 Học theo kế hoạch

III

(16 đến 22/12))

Thi học kỳ 1

năm học

 2019 - 2020

Thi học kỳ 1 năm học

 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 14 năm học 2019 - 2020

Học theo kế hoạch

IV

(23 đến 29/12)

Học theo thời khóa biểu tuần 01 của HK2

năm học

 2019 - 2020

Thi học kỳ 1 năm học

 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 15 năm học 2019 - 2020

Học theo kế hoạch

 Ghi chú: Các giảng viên nộp bảng điểm thành phần đúng quy định và theo dõi lịch coi, chấm thi học kỳ 1 để thực hiện (Bắt đầu từ ngày 09/12/2019).

 

 

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

  (đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng