KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN THI VÀ THI TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VLVH (LỚP 17F), thi ngày 14 và 15/12/2019

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  16 /CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN THI VÀ THI TUYỂN SINH

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (LỚP 17F), thi ngày 14 và 15/12/2019

1/ Các môn thi  và thời gian hướng dẫn ôn thi (theo bảng dưới đây) 

TT

Môn thi

Thời gian
(08/12/2019)

Ghi chú

1

Tâm lý - Giáo dục.

7h30 đến 9h30

- Thi tự luận, thời gian làm bài thi: 150 phút/ môn thi.

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

- Địa điểm ôn thi:

Giảng đường 1

2

Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học.

9h40 đến 11h40

3

Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

14h đến 16h

2/ Lịch thi:

Ngày

Giờ bắt đầu làm bài  thi

Môn thi

Phòng thi

14/12/2019

(Thứ 7)

8 giờ

Tâm lý - Giáo dục.

Từ A301 đến A306

14 giờ

Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học.

15/12/2019

(Chủ nhật)

8 giờ

Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

 Lưu ý: - Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài thi và nhớ mang theo Chứng minh nhân dân để đối chiếu khi vào phòng thi.

- Danh sách phòng thi sẽ được thông báo trên Website ngay sau khi Hội đồng tuyển sinh duyệt điều kiện dự thi theo quy định (dự kiến ngày 11/12/2019).

Nơi nhận:

-          P. CTSV;
-          Website;
-         Lưu: ĐT.

 

TL/HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                          (đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng