THÔNG BÁO HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HKII 2019-2020

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:     /CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong học kỳ 2 năm học 2019-2020
của học sinh, sinh viên hệ chính quy

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa và các Cố vấn học tập.

         Thực hiện văn bản số 126/QĐ - CĐSP ngày 05/6/2018 của Hiệu trưởng về khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020,

Để tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên năm cuối hoàn thành sớm các học phần còn nợ trước khi xét tốt nghiệp, nhà trường thông báo về việc học lại, học cải thiện điểm trong học kỳ 2 của học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng và điều kiện

1.1.  Đối tượng

-  Học sinh hệ trung cấp phải học lại những môn có điểm học phần dưới 5 sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Sinh viên hệ cao đẳng phải học lại những môn có điểm học phần dưới 4,0 (theo thang điểm 10) sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Những sinh viên hệ cao đẳng có điểm học phần từ 4,0 đến 5,4 (theo thang điểm 10) có nhu cầu học lại để cải thiện điểm.

1.2.  Điều kiện

- Tất cả HSSV muốn học lại, học cải thiện điểm đều phải làm đơn theo mẫu gửi về Phòng Đào tạo.

- Nộp học phí tại Phòng Kế hoạch–Tài chính.

2. Quy trình thực hiện

- HSSV làm đơn (theo mẫu chung) nộp trực tiếp về phòng Đào tạo (cô Tú Anh nhận) trong thời gian quy định để được xác nhận.

- Sau khi Phòng Đào tạo gửi bản tổng hợp về Khoa, Khoa phản hồi lại các sai sót (nếu có), cử giảng viên giảng dạy các học phần học lại/ học cải thiện (giảng dạy 100% số tiết đối với học phần có từ 10 SVHS đăng ký học, ôn theo đề cương đối với học phần có ít hơn 10 SVHS đăng ký học) gửi về phòng Đào tạo (cô Tú Anh nhận), thông báo cho giảng viên theo dõi lịch dạy để lên lớp.

- Lịch thi được tổ chức cùng với lịch thi chung của học kỳ 2 cho từng khóa.

3. Thời gian nộp đơn

Tính từ ngày ra thông báo đến thời hạn nộp đơn theo từng khóa như sau:

STT

Khóa

Thời hạn nộp đơn

Thời gian học

1

K21, K22
Hệ CĐ

Đến hết ngày 10/01/2020

Vào các ngày thứ 7 và chủ nhật của tất cả các tuần trong học kỳ 2 (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định). Chi tiết nhà trường thông báo sau.

2

K44 - Hệ TC

Đến hết ngày 03/01/2020

Chú ý: Riêng sinh viên năm nhất nhà trường sẽ sắp xếp việc học lại cùng khóa sau. Sau thời gian quy định ở trên, nhà trường không giải quyết đơn nộp trễ hoặc bổ sung môn học với bất kỳ lý do gì.

Nhận thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các khoa liên quan và các Cố vấn học tập triển khai cho HSSV biết và thực hiện nghiêm túc thông báo để không xảy ra sai sót.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:  
 - Ban Giám hiệu (thay báo cáo);

 - Các Trưởng khoa  (để thực hiện);
 - Các Cố vấn học tập;
 - Website của trường;
 - Lưu Phòng Đào tạo.   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

Th.S Nguyễn Thiện Thắng