KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 NĂM 2020

 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 

THÁNG 01 NĂM 2020  

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23

Các lớp F

I

(30/12/2019 đến 05/01/2020)

Học theo thời khóa biểu tuần 02 của HK2

năm học

 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 01 của HK2

năm học

 2019 - 2020

Học bù các ngày nghỉ và tự ôn thi học kỳ 1 năm học

 2019 - 2020

Học theo kế hoạch

II

(06 đến 12/01/2020)

Học theo thời khóa biểu tuần 03 của HK2

năm học

 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 02 của HK2

năm học

 2019 - 2020

Tự ôn thi học kỳ 1 năm học

 2019 - 2020

 Học theo kế hoạch

III

(13 đến 18/01/2020)

Học theo thời khóa biểu tuần 04 của HK2

năm học

 2019 - 2020

Học theo thời khóa biểu tuần 03 của HK2

năm học

 2019 - 2020

Thi học kỳ 1

năm học

2019 - 2020

Học theo kế hoạch

IV

(20 đến 25/01/2020)

NGHỈ TẾT CANH TÝ (Từ ngày 26/12 đến ngày 09/01 Âm lịch)

 Ghi chú: Các giảng viên được phân công coi, chấm thi theo dõi lịch để thực hiện (từ sáng ngày 13/01/2020). Các trưởng đoàn TTSP chủ động xuống cơ sở để liên hệ (Hoàn tất trước ngày 16/01/2020).  

 

 

 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 12 năm 2019

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (đã ký)

 Nguyễn Thiện Thắng